Gender Difference and Specialty Preference in Medical Career Choice
Chang Woo Lee
Korean J Med Educ. 2013;25(1):15-21.   Published online 2013 Mar 31     DOI: https://doi.org/10.3946/kjme.2013.25.1.15
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Career choice and influential factors among medical students majoring in psychiatry in China
Ying-Jian Zhang, Kai Yuan, Su-Hua Chang, Wei Yan, Jian-Yu Que, Jia-Hui Deng, Yi-Miao Gong, Jia-Ming Luo, Shi-Chang Yang, Cui-Xia An, Yi-Min Kang, Hua-Shan Xu, Yi-Ming Wang, Li-Fang Zhang, Wen-Fang Zhang, Yin-Li Song, Dong-Wu Xu, Huan-Zhong Liu, Wen-Qiang
BMC Medical Education.2021;[Epub]     CrossRef
The Impact of Step 1 Scores on Medical Students’ Residency Specialty Choice
Masrur Khan, Nelson Gil, Wilson Lin, Ryan Fiter, Dahlia Kenawy, Ian Downs, William Burton, Amanda Raff
Medical Science Educator.2018; 28(4): 699.     CrossRef
What is like to be a devoted doctor? An analysis of bookreports on The Painted Veil
Kun Hwang, Hun Kim, Ae Yang Kim, Se Won Hwang, Se Ho Hwang
Korean Journal of Medical Education.2016; 28(1): 103.     CrossRef
Gender difference in preference of specialty as a career choice among Japanese medical students
Ryuichi Kawamoto, Daisuke Ninomiya, Yoshihisa Kasai, Tomo Kusunoki, Nobuyuki Ohtsuka, Teru Kumagi, Masanori Abe
BMC Medical Education.2016;[Epub]     CrossRef
Can Year of the Snake Be an Innovational Period of Medical Education?
Sun Huh
Korean Journal of Medical Education.2013; 25(1): 1.     CrossRef